ขอเลื่อนการรับสมัคร และการแข่งขัน
โดยจะแจ้งกำหนดการใหม่ต่อไป

กติกา Rule

powered by : pesthaievent.com